KVKK


Protan Turkey Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve buna yönelik düzenlemelere Şirket olarak uyum konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu hassasiyet ve KVKK ile sair tüm ikincil düzenlemelerin tanımladığı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıkladığımız amaç, kapsam ve yasal sınırlar içerisinde işlemekteyiz. 

1.    Tanımlar
Aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

2.    Veri Sorumlusunun Kimliği
Veri Sorumlusu GOSB, İhsan Dede Caddesi No 111/1 Gebze – Kocaeli adresinde mukim Protan Turkey Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.

3.    Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 

•    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 
•    Doğru ve gerektiğinde güncel 
•    Belirli, açık ve meşru amaçlar için 
•    İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
•    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde aşağıda sayılan gereksinim ve faaliyetlerle bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.
Şirketimiz çatı, temel, tünel ve su yalıtımı için yalıtım malzemeleri üreterek bu ürünlerin satışı faaliyetinde bulunmaktadır. Bu faaliyet nedeniyle, şirketimizim hammadde ve ürün depolarının güvenliğinin sağlanması, giriş-çıkışların azami surette kontrol altında tutulması ve çeşitli yasal yükümlülüklerin temini için Şirketimiz tesislerimizde güvenlik tedbirlerinin alınması ayrıca Şirketimizin akdettiği sözleşmelerin ve faaliyet konusuna ilişkin operasyonların yürütülmesi gerekmektedir. 

Açıklanan amaçlarla Kişisel Verileriniz, 

•    Şirketimizin tesis ve depo alanının güvenliğinin sağlanması,  
•    Şirketimize giriş/çıkış noktalarının kontrol altında tutulması,
•    Şirketimizin akdettiği sözleşmelerin ifası,
•    Yasal ve finansal yükümlülüklerinin yerine getirebilmesini teminen, 
KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


4.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen standartlar ve yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

5.    Kişisel Verilerin Aktarımı 
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, burada verilen örneklerle sınırlı olmamak üzere, Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olduğu finansal kuruluşlar ve ticari kuruluşlara, kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (pay sahibi, program ortağı, işbirliği yapılan kurum, iştirakler, IT ve muhasebe konuları dahil danışmanlık şirketleri) , güvenlik şirketleri, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları ve açık rıza temin edilmek şartıyla yurt dışındaki pay sahiplerine aktarılabilecektir.

6.    Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak kullanmak istediğiniz yasal haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz, niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan tahsil edilecektir. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, GOSB, İhsan Dede Caddesi No. 111/1 Gebze – Kocaeli adresine, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı istediğinize yönelik açıklamalarınızla beraber, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz.
 

A. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ “İLGİLİ KİŞİ” OLARAK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA HAKLARINIZ:
6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

B. İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURU USUL VE ESASLARI

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ve 10.3.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, A bendinde yer verilen haklarını ve taleplerini Şirketimize bildirebilecektir. Bu kapsamda ilgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla yazılı olarak,

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Güvenli elektronik imza ile,
 • Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak aşağıda belirtilen KEP adresine göndererek,
 • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı olan e-posta adresinden gönderilmek suretiyle, başvurabilir.

Başvuruda aşağıda yer verilen hususlar bulunmak zorundadır.

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler
 • Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihi esas alınacaktır.

Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi esas alınacaktır.
Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Başvurular, kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Bir başkası adına başvuru ancak KVKK kapsamında bilgi talep etme içeriğini haiz olması koşulu ile vekaletname ibraz edilmek suretiyle yapılabilir. Şirketimiz, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini ilgili kişiden talep edebilir.

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır. Bir başkası adına başvuru ancak KVKK kapsamında bilgi talep etme içeriğini haiz olması koşulu ile vekaletname ibraz edilmek suretiyle yapılabilir. Şirketimiz, başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini ilgili kişiden talep edebilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Unvan: PROTAN TURKEY YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş.  
Adres: GOSB İhsan Dede Cad. No:111/1 Gebze, 41400, Kocaeli / Türkiye   

İletişim Linki ve e-mail adresi: www.protanturkey.com / kvkk@protan.com


Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız 

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla GOSB İhsan Dede Cad. No:111/1 Gebze, 41400 Kocaeli , Türkiye adresinde mukim Şirketimiz PROTAN TURKEY YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş. işyerlerinde misafir wi-fi hizmetinden faydalanan gerçek kişilerden bu hizmetin sunumu esnasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikalarına https://protanturkey.com adresinde yer almaktadır. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından sağlanan kablosuz ağ internet hizmetlerinden Şirketimiz yerleşkelerinde faydalanan gerçek kişilerden Hotspot uygulaması aracılığıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında log kayıtlarının tutulması yükümlülüğü kapsamında elde edilen kişisel veriler Şirketimizin faaliyetlerini mevzuata uygun yürütme yükümlüğü hukuki sebebiyle işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

•    İlgili Mevzuat gereği Kullanıcı ve Log bilgilerinin tutulması

•    Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

•    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

•    Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

•    Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

•    Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

•    Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

•    5651 sayılı kanun kapsamında,

•    Sair tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz ilgili birimlerince işlenmekte ve ve aşağıda yer verilen taraflarla paylaşılmaktadır.

1. Talep edilmesi halinde Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla;

2. Hukuki ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimiz avukatlarıyla ve Şirketimizin hukuki menfatlerinin korunması amacıyla Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü, bağımsız denetçi gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla,

3. 5651 sayılı Kanun uyarınca logların tutulması amacıyla veri işleyen sıfatıyla hizmet alınan 3. Kişilerden hizmet alımı amacıyla kurulan sözleşmenin ifası amacıyla

D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini https://protanturkey.com adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Çerez Nedir?
Çerez terimi, kullanıcı hakkındaki bilgileri saklamak, bazen yeniden kullanmak için internet tarayıcınıza gönderilen veya cihazınızda depolanan bilgileri ifade etmek için kullanılır. Web sitesi, çerezleri kullanıcıların web sitelerine girişleri ve site içerisindeki davranışları ile ilgili bilgi toplamak için kullanır.
 
İşlevsel Çerezler

Bu kategoriye ait çerezler, web sitesini kullanırken yaptığınız (dil, kullanıcı adı, bulunduğunuz ülke, bölge vb.) tercihleri hatırlayarak sizlere kişiselleştirilmiş özellikler sunar. Yazı/font büyüklüğü, çeviri gibi web sayfalarının kişiselleştirilebilir alanlarındaki değişiklikleri anonim olarak toplamaktadır.
 
Analitik Çerezler

Bu çerezler, sizlerin site kullanımınız hakkında bilgi toplar. Bu bilgilerle siteyi sizler için geliştirmemize yardımcı olur. Siteye giriş yapıldıktan sonra, en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğini, site içerisinde yaşanan zorlukların kaydedilmesini sağlar. Böylece sitenin genel kullanım eğilimi öğrenilir.
 
Hedefleme/Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler, ilgi alanlarınıza, tercihlerinize yakın olan reklamların size ulaştırılabilmesi amacıyla kullanılır. Ziyaret ettiğiniz web sitelerini, tarama davranışlarınızı hatırlayarak bunları reklamcılar gibi üçüncü taraflarla paylaşır. Kampanya etkilerinin hesaplanması, pazar analizi yürütülmesi, hedef odaklı reklamların ulaştırılması gibi hedeflere de sahiptir.

Gizlilik Politikamız 
Gizlilik bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. 
Bu kapsamda, kişisel verilerin korunmasına dair aydınlatma metnimize buradan ulaşabilirsiniz.


Çerez Ayarlarımı Nasıl Kontrol Edebilirim?
Çerezler PROTAN TURKEY İnternet siteleri kullanımını daha hızlı ve daha kolay bir hale getirirler, ancak eğer isterseniz, tercihlerinizi hatırlamamıza, özelleştirilmiş içerik sunmamıza ve ziyaretinizden iyileştirilmiş öğrenme geliştirmemize engel olacak şekilde çerezleri devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Bilgisayarınıza çerez almak istemiyorsanız web tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri kolayca engelleyebilir veya yeni bir çerez aldığınızda size bildirilmesini sağlayabilirsiniz.
 
Farklı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini öğrenmek için lütfen aşağıdaki bağlantıları takip ediniz:
 

 Google Chrome

Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver" seçeneği ile yönetebilirsiniz.

Internet Explorer 

> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar" seçeneği ile yönetebilirsiniz.

Mobil Cihazımdan Çerez Ayarlarını Nasıl Kontrol Edebilirim ?
 

Apple Cihazlarda;
"Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz..
Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle" adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Fakat; çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir.

Android Cihazlarda;
"Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezlerinizi temizleyebilirsiniz.
"Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.