Protan’da Çalışmak

İnsan Kaynakları Politikamız;

Protan Turkey olarak ; En iyi insan kaynakları uygulamaları ile desteklenen şeffaf, adil , değer katan ve sürekli iyileşme bakış açısıyla mükemmel insan kaynağına sahip olmaktır.

Yeteneği Seçmek;

İşe Alım

Seçme ve yerleştirme sisteminin temel amacı;  Kuruma eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, Kurum değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve Topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

Protan Turkey’ de  işe alım sürecindeki uygulamaların istisnasız tüm kuruluşlarda aynı standartlar içinde gerçekleştirilmesi esastır.

Yeteneği Geliştirmek;

Protan Turkey’ de , çalışanların gelişmesinin sürekli öğrenme ve bilgilenmeyle sağlanabileceğine inanılır ve öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği bir ortamın yaratılması hedeflenir.

Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Yönetim, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir.

Tüm insan kaynakları uygulamalarında olduğu üzere eğitim gelişim faaliyetleri de kurumun  stratejik hedefleri ve öncelikleri ile ilişkilendirilir. Mevcut ve gelecekteki organizasyonel ve bireysel gereksinimler dikkate alınır, çalışanların yönetsel ve profesyonel gelişme gereksinimleri bu doğrultuda belirlenir.

Eğitim programları kurumsal hedef ve öncelikler ile kişisel gereksinimler gözetilerek gerek içerik, gerek kapsam, gerekse sunuş yöntemleri açısından farklılaştırılır, ihtiyaca yönelik sunulur.

Yeteneği Yönetmek;

Kariyer Yönetimi

Protan Turkey’ de  kariyer yönetimi, stratejik insan kaynakları planlamasının bir parçası olarak görülür.

Kariyer yönetimi, stratejik planlar doğrultusunda insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi ve öncelikle Kurum içinden bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahip insan kaynağının tespit edilmesi ve geliştirilmesine yönelik insan kaynağı planlamasıdır.

Stratejik planlarla belirlenen hedeflere ulaşmada en büyük güç Kurum  değerlerini benimsemiş ve tüm performansıyla bu hedefleri yakalamayı amaçlayan çalışanlardır. İnsan kaynaklarının söz konusu hedefler doğrultusunda etkin, verimli ve kurum olmanın getirdiği sinerjiden yararlanacak şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.

Performans Yönetimi

Protan Turkey’ de  performansın yönetilmesi temel yaklaşım olarak kabul edilir. Performans Yönetimi Sistemi; kuruluş hedefleriyle bireysel hedefleri bütünleştirerek bireylerin yarattığı değerin ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda yönlendirilmesini sağlayan etkin ve önemli bir yönetim aracıdır.

Performans Yönetimi Sistemi ile performansın güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve üstün performans gösteren çalışanların diğerlerinden farklı olarak ödüllendirilmesi amaçlanır.

Performans değerlendirmesinde temel kriterler iş hedefleridir. Kurum  için belirlenen hedefler; yönetim,  bölüm ve birey düzeyine indirgenir. Kişilere indirgenen iş hedeflerinin gerçekleşmesi dikkate alınarak objektif bir değerlendirme yapılır.

Organizasyon Yönetimi

Protan Turkey’de  kuruluşlarının organizasyon yapılarında yer alan pozisyonların,  ortak bir metodoloji ile iş değerlendirmesinin yapılması ve iş büyüklüğünün belirlenmesi esastır.

İşlerin göreceli büyüklüklerinin uluslararası geçerliliği olan bir iş değerleme metodolojisi ile belirli kriterler çerçevesinde objektif olarak değerlendirilmesi

Global, yerel ve sektörel piyasa ücret araştırma sonuçları ile mevcut ücret yapısını kolaylıkla karşılaştıracak bir altyapı oluşturulması

İnsan kaynakları süreçlerinin (seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi vb.) entegrasyonunu ve bütünsel yönetimini kolaylaştıracak ortak bir altyapı oluşturulması hedeflenir.

Yetkinlik Yönetimi

Yetkinlikler, çalışanın iş profili ile belirlenen temel sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve davranışlardır.

Protan Turkey’ de  çalışanların güçlü yönlerini ve gelişim gereksinimlerini belirlemek, iş yapış şekillerini geliştirerek bireysel performansı ve takım performansını iyileştirmek, çalışanlara daha profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları sunabilmek için Yetkinlik Seti ve Yetkinlik değerlendirme metodolojisi kullanılır.

Her bir pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler belirlenerek, ilgili davranışlar tanımlanır ve çalışanlarla paylaşılır.

Yılda bir kez çalışanlar ile yetkinlik değerlendirme görüşmeleri yapılarak gelişmeye açık alanlar ve güçlü yönler belirlenir.

Yetkinlik değerlendirme sonuçları Gelişim Planlama Sistemi'ne girdi teşkil eder. Kurum hedefleri doğrultusunda çalışanın ilgili yetkinliklerini geliştirmesi için yıllık planlamalar yapılır.

Yetenek Yönetimi

Protan Turkey’ de  her çalışan bir yetenek kabul edilir.

İnsan yönetimi alanında temel ilkelerinden biri insana yatırım yapılmasıdır.

İnsana yatırımda, yatırım kaynaklarının etkin kullanılabilmesi amacıyla, insan kaynağını yönetenlerin tümü tarafından aynı anlayışla uygulananan kurumsal bir kaynak yönetimi ve "önceliklendirme" sistematiği kullanılır.

Yetenek Yönetimi,  gelecek nesillerini, gelecekteki iş liderlerini yetiştirmek amacıyla koordine edilen, bütünsel ve sistematik uygulamaların tümüdür.

Protan Turkey’ de  insan yönetimi uygulamalarında, birey; bilgi, deneyim, yetkinlik, kişisel özellik ve bireysel performans boyutları ile bütünsel olarak ele alınır.

Açık Pozisyonlar;

Genel BaşvuruBaşvur.